مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب
 
En ورود

مسئول مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی

هادیه پاسالاری
تحصیلات: -
ایمیل: sbahar68@ymail.com
تماس: 09176313312
سوابق اجرایی

مسئول مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع اموزش عالی میناب از سال 1398 تاکنون
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

شرح وظایف

• برنامه ریزی و تعیین اولویت ھای اجرایی مرکز مشاورهف سلامت و سبک زندگی بر اساس خط مشی اعلام شده از سوی دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی مرکزی وزارت علوم
• اجرای قوانین و بخشنامه ھای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنھا
• تھیه و تنظیم و ارسال گزارشھای لازم به دفتر مرکزی
• دعوت از متخصصان و جلب ھمکاری آنھا به منظور تحقق اھداف پیش بینی شده و برگزاری دوره ھای آموزشی کوتاه مدت
• نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی ، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های مختلف
نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس ها، خوابگاهها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی
• انجام خدمات مشاوره ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان
• برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز
• پیگیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می شوند
• تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز
• برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی جامعه دانشگاهی
• ارتباط با انجمن ها، نهادها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت ، مشاوره و سبک زندگی
• تهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود
• انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق